Субота, 20.07.2019, 21:28
Вітаю Вас Гість | RSS

Зарічанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть наш сай
Всього відповідей: 97
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Посадова інструкція начальника табору

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ТАБОРУ

I.   Загальні положення

1.1.Начальник дитячого оздоро­вчого закладу «...» профспілково­го комітету (далі — начальник) є уповноваженим профспілковим комітетом керівником дитячого оздоровчого закладу (далі — за­клад).

1.2.Начальника приймають на посаду і звільняють з посади за розпорядженням голови проф­спілкового комітету, він підпоряд­кований йому.

1.3.Начальнику підпорядкова­ні всі працівники закладу.

1.4.Кваліфікаційні вимоги:
вища педагогічна освіта, стаж практичної роботи з дітьми і під­літками не менше трьох років.

1.5.Начальник за. посадою є го­ловою педагогічної ради закладу.

1 .6. Несе адміністративну, дис­циплінарну, матеріальну і криміна­льну відповідальність у рамках чин­ного законодавства за допущені порушення в діяльності закладу.

1.7.На період відсутності його заміщують заступник начальника закладу з виховної роботи, старший вихователь, в окремих випадках — голова профспілкового комітету, або він уповноважує їх на предста­вництво з питань, пов'язаних із за­безпеченням діяльності закладу.

1.8.Начальник у своїй діяльнос­ті керується Положенням про дитя­чий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою проф­спілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяль­ність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними ма­теріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією.

1.9.З урахуванням специфіки діяльності закладу й відповідно до затверджених Правил його внут­рішнього розпорядку, начальник зобов'язаний постійно бути на те­риторії закладу і залишати її тіль­ки з дозволу голови профспілко­вого комітету, призначаючи на час своєї відсутності заступника.

II.  Обов'язки
Начальник зобов 'язаний:
до заїзду в заклад пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в дитячому оздоро­вчому закладі, належним чином оформити особисту санітарну кни­жку і по приїзді здати її лікарю за­кладу;

разом із профспілковим комітетом, органами освіти й охо­рони здоров'я добирати, навчати кадри закладу, здійснювати їх роз­міщення відповідно до затвердже­ного штатного розкладу закладу;

інструктувати працівників закладу з різних напрямів його роботи;

здійснювати перспективне планування діяльності закладу, його оперативне керівництво;

проводити планову, ціле­спрямовану роботу з профілакти­ки нещасних випадків і травмати­зму серед співробітників закладу, дітей і підлітків;

представляти заклад у сто­сунках з різними організаціями, органами й установами;

видавати накази з усіх на­прямів діяльності закладу, контро­лювати їх виконання, підписувати всі розпорядницькі й фінансові документи закладу;

організовувати харчування дітей і співробітників;

організовувати медичне обслуговування співробітників закладу і дітей;

організовувати виконання вимог документів, що регламен­тують роботу дитячих оздоровчих закладів;

забезпечувати безпечні умови праці для всіх категорій працівників закладу;

забезпечувати належні умо­ви перебування дітей у закладі;

забезпечувати належні умо­ви проживання співробітників за­кладу;

 

брати участь у плануванні виховної й оздоровчої діяльності закладу, контролювати реалізацію намічених планів роботи;

брати участь у складанні кошторису витрат на утримання дитячого оздоровчого закладу і забезпечувати його виконання;

розробляти і подавати на затвердження голові профспілко­вого комітету (профкомові) поса­дові інструкції працівників закла­ду, інструкції з дотримання правил техніки безпеки, режим дня за­кладу. Правила внутрішнього роз порядку, інші нормативні доку­менти;

вчасно готувати і надсила­ти в різні організації необхідні для здійснення діяльності закладу до­кументи, накази, заявки, листи, договори тощо;

належним чином вести всю необхідну внутрішню документа­цію закладу;

брати участь у складанні перспективних планів з удоскона­лення матеріально-технічної бази закладу, безпосередньо організо­вувати придбання необхідного ін­вентаря, устаткування тощо;

  постійно інформувати профспілковий комітет про стан справ та оздоровлення в закладі;

організовувати проведення : оздоровчих та інших процедур, особисто керувати купанням дітей;

організувати охорону за­кладу;

організувати роботу всіх служб закладу, керувати і контро­лювати їхню роботу;

не допускати необгрунтова­ного втручання в діяльність закла­ду осіб, органів, що не мають на те спеціального дозволу без уз­годження з головою профспілко­вого комітету;

брати участь у складанні меню дитячого оздоровчого за­кладу;

здійснювати контроль за дотриманням Правил внутрішньо­го розпорядку, режимних момен­тів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм і вимог з охорони пра­ці й техніки безпеки, пожежної та екологічної безпеки;

забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм : фізичного або психічного впливу;

готувати пропозиції щодо встановлення надбавок, доплат, премій, подання про матеріальну допомогу працівникам закладу;

дотримуватися вимог Поло­ження (Статуту) закладу, викону­вати Правила внутрішнього розпо­рядку;

керувати роботою педаго­гічного колективу закладу, педа­гогічної ради, брати участь у скла­данні аналітичних документів, зві­тів про підсумки роботи закладу;

складати статистичну звіт­ність і вчасно подавати її в органи статистики;

організувати чітке дотриман­ня санітарного режиму закладу;

виконувати інші обов'язки й доручення, що входять у його компетенцію, за розпорядженням голови профспілкового комітету.

III.            Права
Начальник має право:

самостійно здійснювати пе­реміщення або переведення за згодою працівників у рамках за­твердженого профспілковим ко­мітетом штатного розкладу і кош­торису втрат на зміст діяльності закладу (за узгодженням з голо­вою профспілкового комітету);

звільняти співробітників закладу від виконання ними слу­жбових обов'язків за наявності передбачених законом підстав (за узгодженням з головою проф­спілкового комітету);

подавати голові профкому подання на прийом, звільнення співробітників закладу, їх заохо­чення або стягнення;

знайомитися з проектами рі­шень профспілкового комітету, що стосуються діяльності закладу або окремих напрямів його роботи;

бути присутнім на засідан­нях профспілкового комітету з питань діяльності закладу;

вносити на розгляд проф­спілкового комітету пропозиції з удосконалення діяльності закладу, методів його роботи, роботи коле­ктиву, усунення наявних недоліків;

здійснювати взаємодію з членами профспілкового коміте­ту, співробітниками структурних підрозділів організації — власни­ка закладу;

 

вимагати від усіх служб дитячого оздоровчого закладу документи й інформацію, що сто­сується їхньої діяльності;

залучати всіх працівників дитячого закладу до вирішення завдань, покладених на його ко­лектив;

підписувати і візувати доку­менти в межах своєї компетенції;

вимагати від голови проф­спілкового комітету надання допо­моги у виконанні посадових обо­в'язків, покладених на нього, і в реалізації прав, передбачених дій­сною посадовою інструкцією.

IV.            Відповідальність
Начальник несе дисциплінарну,

адміністративну, матеріальну, кри­мінальну відповідальність у межах чинного законодавства за:

  збереження життя, здоро­в'я, повагу честі, гідності й недо торканності дітей, які перебува­ють у дитячому оздоровчому за­кладі в межах своїх посадових обов'язків;

недбале ставлення до ви­конання своїх посадових обов'яз­ків;

результати оздоровчої та виховної діяльності закладу;

 

достовірність і правильність ведення документації;

дотримання санітарних пра­вил і норм, норм і вимог з охоро­ни праці й техніки безпеки, поже­жної й екологічної безпеки;

організацію медичного об­слуговування;

організацію харчування;

порушення Правил внутрі­шнього розпорядку, дійсної поса­дової інструкції;

поведінку, несумісну з по­няттями педагогічної етики.

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту